ข่าวประกาศ :
รายงานเปรียบเทียบดัชนีลูกน้ำยุงลาย ระดับตำบล ของอำเภอท่าศาลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  

ตำบล BI HI CI จำนวนยุงลายต่อพท.1 ตร.กม.
กลาย
ดอนตะโก
ตลิ่งชัน
ท่าขึ้น 38.82 20.94 4.06 200000 - 500000
ท่าศาลา
ไทยบุรี
โพธิ์ทอง
โมคลาน
สระแก้ว 5.88 0 0.66 0 - 200000
หัวตะพาน

Chart.

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
   
 
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช